ΑΡΤΙΟΝ λογότυπο
ΑΡΤΙΟΝ

Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής

The Incidence of Tuberous Breast Deformity in Asymmetric and Symmetric Mammaplasty Patients

PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY, December 2006
Volume 118, Number 7 / Letters and Viewpoints