ΑΡΤΙΟΝ λογότυπο
ΑΡΤΙΟΝ

Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής

The electrocardiography dot as a preoperative marker for nipple-areola complex reconstruction

PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY, December 2003
Vol. 112, No. 7 / CORRESPONDENCE