ΑΡΤΙΟΝ λογότυπο
ΑΡΤΙΟΝ

Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής

The Reverse Latissimus Dorsi Flap for Lumbar Defects - Reply

Letters and Viewpoints
Plastic and Reconstructive Surgery • June 2007
Volume 119, Number 7